كمپانيهاي معتبر

Company News

موجودي كالاهاي invitrogen-Gibco براي آزمايشگاههاي ‍ژنتيك و

دانشگاهها و بيمارستانها در زمينه هاي

كشت سلولي

واردات محصولات كليه كمپانيهاي اروپايي و آمريكايي فوق در كمترين زمان

و با رعايت شرايط حمل و نقل و نگهداري ماده